ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงเจตจำนง
ต่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและสาธารณชนว่า
จะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้
ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่
จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ
จะใช้อำนาจหน้าที่ด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่า
การกระทำใดที่ต้องกระทำ และการกระทำใดที่ต้องละเว้น
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงาน
และจะยืนหยัดต่อการต้านทุจริตทุกรูปแบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ตามเจนตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 และนโยบายยของรัฐบาล ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วยว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กำหนดให้เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างแท้จริง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป้นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่แก่ประชาชนนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

อ่านประกาศทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
1.1 MiB
369 Downloads
Details