ขอเชิญสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาบุคคลากร ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์

ขอเชิญสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาบุคคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36

ตามที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 โดยมีมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬา 16 ชนิดกีฬา จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลกรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน

บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ แจ้งความประสงค์และลงชื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมแนบเอกสารหลักฐานส่งมายังกองบริหารงานบุคคล หรือลงชื่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสวัสดิการกองบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4919-21