ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง กำหนดกรอบแนวคิดในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

เพื่อให้การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอดคล้องตามกรอบ แนวคิด ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ

อาศัยอำนาจตามข้อที่ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการวรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 จำกำหนดกรอบแนวคิดในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางในการบริหารและพัฒนาคระสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน

NameSizeHits
NameSizeHits
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.2 MiB336
2. กรอบแนวคิด (Conceptual framework) ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์75.5 KiB370
3. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์161.4 KiB331
4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์120.6 KiB286
5. แบบฟอร์มการสมัครและรับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์249.4 KiB293

 

เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์