มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความประสงค์ จะสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศด่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความประสงค์ จะสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2560

ให้สมัครผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th และเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
และพิมพ์ใบชำระเงิน
ไปชำระเงินค่าสมัคร 500.- บาท
ที่สถาบันการเงินที่ระบุไว้บนใบชำระเงิน

ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560

 

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี