ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กำหนด  โดยรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปยังสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ทราบ    และเผยแพร่ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์หน้าหลักของหน่วยงาน  นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ขอรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2559  ดังนี้

4.3.1 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ2559

4.3.2 เกณฑ์ปันส่วนต้นทุนทางอ้อม

4.3.3 ปันส่วนจากหน่วยงานเข้าสู่กิจกรรม

4.3.4 ปันส่วนจากกิจกรรมสู่ผลผลิต

4.3.5 ทบทวนเกณฑ์การปันส่วน

หากมีข้อสงสัย  กรุณาสอบถามได้ที่   :  คุณภัคธนิกา เศวตเมธิกุล  กองคลัง โทร. 02-549-4467