เครื่องตะบันน้ำ

นายพงษ์เทพ ด้วงทอง อาจารย์วีระพงษ์ ครูส่ง นายพรหมรินทร์ เงาภู่ทอง