เก้าอี้พักผ่อนจาก ‘ข้อไม้ไผ่’

นายธวัชชัย ช่วงโชติ นักออกแบบรุ่นใหม่สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์