นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้าเหรียญทองจากเวที 27th”ITEX’16″

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้าเหรียญทองจากเวที  27th “ITEX’16

นักวิจัยและอาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาอุปกรณ์การถักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน โดย ดร. สุภา จุฬคุปต์ นักวิจัยและอาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สร้างชื่อคว้า 2 รางวัล เหรียญทอง (ITEX Gold MEDAL) จาก Malaysian Invention and Design Society และรางวัลพิเศษ (Special Award) จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) จากเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “27th International Invention & Innovation Exhibition” (ITEX’16) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นโดย Malaysian Invention and Design Society (MINDS) ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงานมีนักวิจัย และนักประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงผลงานมากกว่า 1,000 ผลงาน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากนานาประเทศ เข้าร่วมกว่า 22 ประเทศ

เจ้าของผลงานอุปกรณ์การถักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานถัก ดร.สุภา จุฬคุปต์ เปิดเผยว่า สำหรับการถักด้วยไม้ถัก Knit Loom ได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย และเป็นที่นิยมของผู้คนเป็นอย่างมาก โดยอุปกรณ์งานถักที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพง ส่วนใหญ่ทำด้วยพลาสติก ไม่คงทน หลักสำหรับเกี่ยวด้ายมักหักง่าย และการซื้ออุปกรณ์มาใช้ก็จะซื้อเป็นชิ้นๆ แยกเฉพาะงานตามความเหมาะสมของอุปกรณ์นั้นๆ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถ้าจะต้องซื้อหลายๆขนาด เมื่อการถักด้วยไม้ถักนิตลูมเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น ในประเทศไทยมีผู้ผลิตไม้ถักออกมาจำหน่าย อุปกรณ์หรือไม้ถักนั้นก็จะทำด้วยไม้และทำหลักถักด้วยตะปู แต่ยังมีขนาดเฉพาะ ถ้าต้องการหลายขนาดก็ต้องซื้ออุปกรณ์การถักหลายชิ้นแยกขนาดกันไป ดังนั้นในส่วนของวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่างานถักด้วยวิธีนี้เป็นการที่ทำได้อย่างรวดรวด สะดวก และประหยัดเวลา สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานออกมาได้หลายหลายแบบ จึงคิดพัฒนาอุปกรณ์งานถักนิตลูมที่ปรับขยายได้ และในหนึ่งชิ้นสามารถถักเป็นชิ้นงานได้หลายแบบ สามารถถอดเก็บประหยัดพื้นที่การเก็บ สามารถดูแลรักษาได้ง่าย ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในบ้านประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ได้ อีกทั้งสามารถทำใช้เองได้โดยไม่ต้องซื้อหาอุปกรณ์การถัก

ลักษณะของอุปกรณ์งานถักนิตลูม อุปกรณ์งานถักนิตลูมชุดนี้ทำจากไม้ (สามารถใช้ไม้ที่เป็นเศษเหลือใช้จากการก่อสร้างได้) ตอกหลักด้วยตะปูขนาด 1 นิ้ว  อุปกรณ์นิตลูม 1 ชุด ประกอบด้วย ไม้หลักด้านความยาว ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 2 อัน ด้านความกว้างใช้สำหรับปรับขยายได้ จำนวน 3 ขนาด ๆละ 2 ชิ้น ได้แก่  ขนาด 5 เซนติเมตร  ขนาด 15 เซนติเมตร และขนาด 30 เซนติเมตร มีแกนน๊อตสำหรับสอดรูเพื่อปรับขยาย และหมุดหางปลาสำหรับล็อคให้แน่น เป็นอุปกรณ์ที่ชาวบ้าน หรือผู้สนใจสามารถทำขึ้นใช้ได้เอง ผลิตชิ้นงานได้มากกว่า 10 แบบในอุปกรณ์ชุดนี้ เป็นนวัตกรรม รูปแบบแปลกใหม่  ถอดเก็บได้ ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ ดูแลรักษาง่าย มีกล่องบรรจุสำหรับเก็บชิ้นงานให้เป็นระเบียบ สามารถใช้อุปกรณ์นี้แบบปรับขยายได้ในตัว อีกทั้งยังใช้ผลิตชิ้นงานได้มากกว่า 10 แบบ
อุปกรณ์การถักนิตลูมนี้ยังเป็นเพียงต้นแบบเท่านั้น โดยผ่านการทดลองใช้จากผู้เชี่ยวชาญด้านงานถักทอ ปรับปรุงและพัฒนามาจนป็นอุปกรณ์งานถักนิตลูมต้นแบบแบปรับขยายได้ เพื่อประโยชน์ต่อวงการถักทอด้วยมืออุปกรณ์การถักนิตลูมนี้ถ้านำไปเผยแพร่แก่ผู้สนใจก็จะสามารถพัฒนางานได้หลากหลายและสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้เพราะในวงการวิชาชีพถักทอ ยังมีผู้นิยมงานถักทออยู่เป็นจำนวนมาก ถ้าผลิตขึ้นมาจำหน่ายน่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น กลุ่มแม่บ้านบ้านฟ้ารังสิต มีความสนใจติดต่อให้ไปถ่ายทอดวิธีการทำอุปกรณ์ ซึ่งทางบริษัทอาร์ตแอนด์เทคโนโลยีได้มีการทาบทามในเบื้องต้น ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่มา : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/53336