พัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

เครื่องสีข้าวขนาดเล็กโดนนักศึกษาวิศวะไฟฟ้า