นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ธัญบุรี พัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ธัญบุรี พัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน

การสีข้าวจากโรงสีขนาดใหญ่หรือโรงสีขนาดกลางตามชุมชนในชนบท จะต้องสีข้าวในปริมาณที่มากในแต่ละครั้ง จึงมีปัญหาที่ตามมาคือการเก็บรักษาจะต้องใช้เวลานานขึ้น และเมื่อเก็บข้าวสารเอาไว้นาน ๆ จะทำให้มีมอดในข้าวและการเดินทางนำข้าวเปลือกไปสีที่โรงสีข้าวสิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการปัญหาดังกล่าว นายอนาวิน กรรณแก้ว นายภูมิใจ เหล่าผง นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้พัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนขึ้นมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ แหงมงาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การออกแบบอาศัยการควบคุมการทำงานด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 ใช้หลักการแรงเสียดทานของลูกกลิ้ง ควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงด้วยสัญญาณ PWM จากชุดคำสั่ง Microcontroller ส่วนการขัดข้าวขาวใช้ตะแกรงขัดขาวทำงานร่วมกับมอเตอร์ ส่วนประกอบของเครื่องประกอบด้วย

1. ถาดใส่ข้าวเปลือก ทำหน้าที่รองรับข้าวเปลือกที่ต้องการสี

2. ลูกกลิ้งระบาย ทำหน้าที่ค่อย ๆ ระบายข้าวเปลือกลงมากะเทาะเปลือก

3. ลูกกลิ้งกะเทาะเปลือก ทำหน้าที่กะเทาะเปลือกออกมีอยู่ด้วยกัน 3 ชุด

4. แผ่นกั้น ทำหน้าที่ป้องกันข้าวกระเด็นออกนอกบริเวณ

5. ชุดขัดข้าวขาว ทำหน้าที่เป็นตัวขัดข้าวจากข้าวกล้องเป็นข้าวขาว

6. ช่องข้าว/ข้าวกล้อง ทำหน้าที่เป็นทางออกของข้าวที่สีแล้ว

7. ทางออกของแกลบ ทำหน้าที่เป็นทางออกของแกลบจากการถูกเป่า

8. ตู้ควบคุมการทำงาน ทำหน้าที่เป็นเป็นตัวเลือกการทำงานและแสดงผล

จากการทดลองพบว่าในการสีข้าวกล้อง ใช้ความเร็วรอบของลูกกลิ้งขับที่ 390 rpm ความเร็วรอบลูกตามที่ 149 rpm ใช้จำนวนรอบการกะเทาะซ้ำ 3 ครั้ง ส่วนในการขัดข้าวใช้ความเร็วรอบของลูกกลิ้งขับที่ 394.5 rpm/นาที ความเร็วลูกตามที่ 149/rpm /นาทีใช้จำการขัดข้าวซ้ำ ทั้งนี้ในการกะเทาะเปลือกให้ได้คุณภาพที่ดีนั้นค่าความชื้นของอากาศอยู่ที่ 17 % จุดเด่นของเครื่องเด่นของสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนได้คุณภาพเมล็ดข้าวมีประสิทธิภาพที่ดี สวยไม่แตก สีข้าวได้ครั้งละประมาณ 1 กิโลกรัมโดยสีได้ทั้งข้าวกล้อง ข้าวขาว และแยกแกลบ รำและข้าวได้ ข้าวที่ได้ไร้สารปนเปื้อน ปลอดภัย สีข้าวได้อย่างน้อย 7 สายพันธุ์ เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนเป็นเพียงเครื่องต้นแบบ

ที่มา : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/54445