มทร.ธัญบุรี อบรมผู้นำนักศึกษา สร้างเสริมความรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง

มทร.ธัญบุรี อบรมผู้นำนักศึกษา สร้างเสริมความรักและเห็นคุณค่าในตัวเอง

กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านกิจกรรม 2 วัน 1 คืน ณ ธนัฐิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ อังศุภโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพนักศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษารู้จักตนเอง สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ใยตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คิดเชิงบวกรู้จักตนเองและผู้อื่น รู้จักวิเคราะห์คุณค่าที่มีอยู่ในตนเอง เป็นพลังผลักให้เกิดการสร้างสรรค์ ซึ่งภายในโครงการจัดอบและมีการบรรยายในหัวข้อ บทบาทผู้นำนักศึกษาและการแบ่งปัน จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมการรักและเห็นคุณค่าแห่งตนและผู้อื่น และฝึกปฏิบัติโดยการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อให้นักศึกษารู้จักตนเองมากขึ้น สร้างทัศนคติคิดเชิงบวก พัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างภาวะผู้นำ สู่ความสำเร็จร่วมกัน ร่วมคิดและทำ สร้างสรรค์สู่องค์กรผู้นำรุ่นใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 125 คน

นายกาลัญญู ปิยะภาค นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประธานชมรมสันทนาการ เล่าว่า โครงการนี้สอนให้ตนเองรู้จักเปิดใจ ให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง จัดการและวางแผนการใช้ชีวิต ในฐานะที่ผมเข้ามารับตำแหน่งประธานชมรมสันทนาการ การวางตัวของผมต้องวางตัวให้ดี เป็นผู้นำ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกในชมรม พยายามรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น มากกว่าความคิดเห็นของตนเอง
นายณัฐพล เกิดเอี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปกรรม ประธานฝ่ายศิลปกรรมและวัฒนธรรม องค์การนักศึกษา เล่าว่า 2 วัน 1 คืน ทำให้ตนเองรู้ว่าเวลาอยู่กับคนอื่นควรทำอย่างไร ปรับตัวอย่างไร และที่สำคัญวางตัวอย่างไร เมื่อเข้ามาทำงานในองค์การนักศึกษาต้องแสดงศักยภาพในตนเองที่มี เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย เข้ามาทำงานต้องทำให้ดีที่สุด แบ่งเวลาให้ถูกต้อง
นางสาวอรุณี จิตภิรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปกรรม เล่าว่า ได้เข้าร่วมโครงการ ทำให้รู้ว่าตนเองมีความแตกต่างกับคนอื่น แต่เมื่อได้เข้ากลุ่มได้เปิดใจได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ทำให้ตนเองรู้จักคนอื่น เมื่ออยู่ในคนหมู่มาก การให้อภัยเป็นสิ่งที่สำคัญ ต้องรู้จักการให้อภัย ร่วมไปถึงการเข้าสังคม ถึงแม้ว่าเมื่อเจอหน้ากัน ควรมีการยิ้มเพื่อเป็นการทักทายและสร้างมิตรภาพที่ดีให้กัน

นางสาวณัฐสุดา พึ่งเขื่อนขันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เล่าว่า หน้าที่ของนักศึกษา การศึกษาเล่าเรียน และอีกอย่างคือการทำกิจกรรม เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ การเห็นคุณค่าในตนเอง เหมือนเป็นเกาะป้องกัน ไม่ให้กระทำหรือทำอะไรที่ผิด เพราะว่าสังคมทุกวันนี้เปลี่ยนไป ทำให้ต้องหมุนไปตามกระแสของโลก ทำให้ขาดสติหยั่งคิด โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดี นอกจากได้เพื่อแล้ว ยังสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

กระบวนการในการอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะทาง EQ นักศึกษาจะได้นำความรู้ และนำประสบการณ์ ที่ได้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันในเรื่องการเรียนและการทำกิจกรรม ยำไปขยายให้กับพี่ เพื่อ และน้องๆ ในคณะต่อไป

ที่มา : http://www.news.rmutt.ac.th/archives/54459