เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมชมเว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ(Reform Voice For Change)

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมชมเว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ(Reform Voice For Change)

ด้วยเว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ(Reform Voice For Change) เป็นเว็บไซต์ของสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ในการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ผลงานความคืบหน้าการดำเนินงานและภารกิจต่างๆ ของสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารไปยังประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ มุ่งหวังให้เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการปฏิรูปประเทศเพื่อให้สื่อมวลชนทุกสาขา สื่อมวลชนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย รวมทั้งประชาชนในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบความคืบหน้าการดำนินงานของสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศและเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศไว้อย่างครบถ้วน