เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 18 พุทธศักราช 2560

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 18 พุทธศักราช 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เห็นสมควรยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกาลังใจ สาหรับผู้ประกอบคุณงามความดีในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม จึงขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อผู้มีผลงานทางวัฒนธรรม เข้ารับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภท
1.1 ประเภทบุคคลทั่วไป
1.2 ประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
2. การจำแนกสาขาทางวัฒนธรรม
2.1 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุน หรือดาเนินการโดยวิธีใด ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อศาสนา (พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกซ์)
2.2 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ
2.3. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม หมายถึง บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือสืบทอด สร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรม

3. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
3.1 ประเภทบุคคลทั่วไป
3.1.1 สัญชาติไทย
3.1.2 เป็นผู้รู้จักพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ รักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และปฏิบัติตามหลักคาสอนของศาสนา
3.1.3 ไม่เคยมีประวัติการถูกลงโทษหรือต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดหรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวน
3.1.4 มีผลงานด้านศาสนา ด้านศิลปะ หรือด้านวัฒนธรรม เป็นที่ยอมรับและปรากฏโดดเด่นและมีประโยชน์สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
3.1.5 ผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมในระดับประเทศ ในด้านนั้น ๆ มาก่อน
3.1.6 ต้องไม่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.2 ประเภทนักศึกษา
3.2.1 ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
3.2.2 เป็นผู้มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
3.2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรมมีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3.2.4 เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ยอมรับในสาขานั้น ๆ

4. การส่งผลงานเพื่อคัดเลือก
ให้หน่วยงาน/บุคคลที่ประสงค์ส่งผลงานเข้าคัดเลือก ส่งรายชื่อและเอกสารประกอบเป็นรูปเล่มไปยัง ฝ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา ตามกาหนดดังนี้
4.1 นามาส่งด้วยตนเอง ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มีนาคม 2560
4.2 นาส่งทางไปรษณีย์ วันประทับตราไม่เกินวันที่ 27 มีนาคม 2560
หมายเหตุ หากส่งล่าช้าเกินกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 1 และ ข้อ 2 ฝ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ไม่นามาพิจารณาคัดเลือก และผลงานที่ส่งเข้าคัดเลือกทั้งหมดขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2549-4095-98
5. การพิจารณาคัดเลือกและประกาศผล
5.1 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขั้นต้น
5.2 มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่ละสาขา
5.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 1- 2 ท่าน
5.2.2 คณะกรรมการภายใน จานวน 3 – 5 ท่าน (ขึ้นอยู่กับจานวนผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกแต่ละสาขา)
5.3 คณะกรรมการดาเนินงานรับทราบผลการตัดสินและนาเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดทาประกาศต่อไป
5.4 ประกาศผลการคัดเลือก
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดและให้ถือว่าการพิจารณาและประกาศผลของมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่สิ้นสุด

6. รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ
6.1 รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาพุ่มพนมมาลา สาหรับบุคคลทั่วไป และโล่รางวัล สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ
6.2 ใบประกาศเกียรติคุณ
6.3 เงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท สาหรับบุคคลทั่วไป และ 1,000 บาท สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ
6.4 นาประวัติและผลงานตีพิมพ์ในหนังสือเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน ต่าง ๆ
6.5 ได้รับการจารึกในทาเนียบผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

NameSizeHits
ประกาศโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น 2560 (เกณฑ์คัดเลือก) 1138.6 KiB325
แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 2560 (ใบสมัคร)68.6 KiB238
แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 2560 (ใบสมัคร)96.7 KiB275
แผนและแนวทางในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 256056.3 KiB280