ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2017 “Internet of things”

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการ ประกวดสื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2017  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้แนวคิด  “Internet of things”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมมือกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม’ 2017  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้แนวคิด  “Internet of things”

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย  และเฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถ ผู้ถูกคัดเลือกจะได้เข้าร่วม Workshop การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำภารกิจของหุ่นยนต์

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

ด้านฮาร์ดแวร์

1) สามารถใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใด ๆ ในการรับหรือส่งข้อมูล (NodeMCU, Raspberry PI) แต่ในโปรเจคนี้จำกัดให้ใช้ได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น

2) การใช้งานอุปกรณ์เซนเซอร์ให้จำกัดชนิดของเซนเซอร์ที่ใช้งานเพียง 1 ตัว

 

ด้านซอฟต์แวร์

1) ตัวแอพพลิเคชั่นสามารถอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ หรือโมบาย (Android, iOS, etc.) ถ้าอยู่ในรูปแบบของโมบายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2) ถ้ามีการจัดเก็บฐานข้อมูลในระบบเซอร์เวอร์ และสามารถดูสารสนเทศย้อนหลังได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3) ขอบเขตของชิ้นงานไม่จำเป็นต้องใหญ่มาก ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่นเรียกดูความชื้นในดินแบบเรียลไทม์ (จากเซนเซอร์วัดความชื้นเป็นต้น)

 

ตัวชิ้นงานจะเน้นที่ฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์เป็นหลัก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้

  • Concept
  • Innovation
  • Degree of Perfection
  • Technical Element
  • Design of Program
  • Source Code Document

 

กำหนดส่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2560

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.hiu.rmutt.ac.th