โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับมัคคุเทศก์

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาต่างประเทศสำหรับมัคคุเทศก์ สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหลักที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศในอันดับต้นๆ นับได้ว่ามีส่วนช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ดังปรากฏในแผนการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด นอกจากนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศทั่วโลกแต่ในปัจจุบันยังมีความต้องการที่จะพัฒนาสมรรถนะมัคคุเทศก์ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนและภาษาจีนอันจะแก้ปัญหาการจ้างมัคคุเทศก์ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอีกด้วย

มัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่มีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องในระยะยาวต่อไป

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมภาษาจีนและภาษาพม่าให้แก่มัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาต ได้มีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางด้านภาษาเพื่อจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ระยะเวลาการจัดโครงการ

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 14 เมษายน 2560
กำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2560 – วันที่ 27 พฤษภาคม 2560
(ทุกวันเสาร์และอาทิตย์)
การเปิดการอบรม วันที่ 22 เมษายน 2560

การบรรยาย รวม 66 ชั่วโมง

วันเสาร์ เช้า ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
บ่าย ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ เช้า ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
บ่าย ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น.

เริ่มอบรม วันที่ 22 เมษายน 2560 – วันที่ 27 พฤษภาคม 2560

อ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครโครงการได้ที่ เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ >>คลิ๊ก<<