แจ้งเลื่อนรับเอกสารและตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

แจ้งเลื่อนรับเอกสารและตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

แจ้งเลื่อนตรวจสอบรายชื่อ ทหาร 1

 

นักศึกษาที่ส่งเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

สามารถตรวจสอบรายชื่อและรับเอกสารหลักฐานพร้อมข้อปฏิบัติ

ณ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสวท.

จากเดิม  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เปลี่ยนเป็น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

(เนื่องจากวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ตรงกับวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา)