รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญงาน

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับ การประเมินตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญงาน

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลธัญบุรี ที่ 1110/2559 ที่ 1111/2559 และที่ 112/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ได้กำหนดตำแหน่งข้าราชการพงเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นระดับสูงขึ้น กรณีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 178 อัตรา 26 หน่วยงาน นั้น

คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตำแหน่งฯ จากหน่วยงานต่างๆ ได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งระดับดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน 39 ราย 11 หน่วยงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล