มอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในบ้าน

นายปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์