ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13

การประชุมวิชา การระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (NCCIT2017) และการประชุมระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (IC2IT2017) ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมวิชาการและวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ อีกทั้งเป็นการสอดรับกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการประกันคุณภาพอีกด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุม

โดยสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการส่งผลงานวิจัยได้จากเว็บไซต์

http://www.nccit.net

http://www.ic2it.org

ซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังนี้

 

ณ  Arnoma Grand Hotel