ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ทำการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช่เฉพาะตำแหน่ง พนักงานงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 แล้วนั้น บัดนี้การสอบแข่งขันดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

ดูรายชื่อและประกาศเพิ่มเติมได้ที่