ขอเชิญ สมัครเป็นกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอเชิญ สมัครเป็นกรรมการสรรหาคณบดี จากคณาจารย์ประจำในคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง (4 ปี) ในวันที่ 22 พฤาภาคม 2560

อาศัยอำนสจตามความในข้อ 4 แห่งประกาสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อำนาจหน้าที่ของคระกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 จึงออกประกาศดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี