รับสมัครโครงการ ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา

รับสมัครโครงการ ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา

 

กำหนดการจัด ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559
(ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560)
หน่วยฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ข้อมูลหลักสูตรที่ประสงค์จะจัดฝึกอบรมฯ

หลักสูตรที่ 1  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 3 ห้อง รวม 450 คน
หลักสูตรที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 3 ห้อง รวม 450 คน
หลักสูตรที่ 3  การจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 3 ห้อง รวม 450 คน
หลักสูตรที่ 4  จิตวิทยาสำหรับครู จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 3 ห้อง รวม 450 คน
หลักสูตรที่ 5  การวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 3 ห้อง รวม 450 คน
หลักสูตรที่ 6  การบริหารจัดการในห้องเรียน จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 3 ห้อง รวม 450 คน
หลักสูตรที่ 7  การวิจัยทางการศึกษา จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 3 ห้อง รวม 450 คน
หลักสูตรที่ 8  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 3 ห้อง รวม 450 คน
หลักสูตรที่ 9  ความเป็นครู จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 3 ห้อง รวม 450 คน

หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาการเดินทา (PASSPORT) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนารับรองปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIP) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของครุสภา โดยการเทียบโอน การทกสอบ หรือการฝึกอบรม
5. กรณีใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558 ให้แนบสำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ฯ โดยการฝึกอบรม หรือประกาศผลการผ่านการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเองจากเว็บไซต์ของคุรุสภา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
6. กรณีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.ว.ค.) ที่คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองจะต้องมาดำเนินการขอรับเอกสารหลักฐานในการเข้ารับการอบรม ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม