รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ที่ว่างดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2.คณะบริหารธุรกิจ
3.คณะศิลปศาสตร์
4.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2 ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.การรับสมัคร
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้เพียง 1 หน่วยงานเท่านั้น โดยยื่นด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 31 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 8.30 – 16.30)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รับสมัครคัดเลือกบุคคล (2.8 MiB, 374 downloads)