การตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2559

การตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2559

การตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2559

รอบเก็บตก ในวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560

ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ และห้องวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามยรมราชกุมารี

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2559 รอบเก็บตก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่/เวลา คณะ/วิทยาลัย จำนวนนักศึกษา

ที่ยังไม่เข้ารับการตรวจ

สถานที่
1 ก.พ. 60

เวลา 09.00 – 16.00 น.

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เทคโนโลยีการเกษตร

ศิลปกรรมศาสตร์

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

1008

685

626

474

90

ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
รวม 2883
2 ก.พ. 60

เวลา 09.00-16.00 น.

บริหารธุรกิจ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สถาปัตยกรรมศาสตร์

1723

803

116

ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
รวม 2642
3 ก.พ. 60

เวลา 09.00-16.00 น.

วิศวกรรมศาสตร์

ศิลปะศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2027

486

315

ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
รวม 2828 ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
รวมทั้งสิ้น 8353