ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ทำการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช่เฉพาะตำแหน่ง พนักงานงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 แล้วนั้น

ในการนี้จึงขอประกาศผลการแข่งขันดังกล่าว เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ที่ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://rmutt.job.thai.com/