เชิญสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ระหว่างวันที่ 9 – 17 มกราคม 2560

เชิญสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ระหว่างวันที่ 9 – 17 มกราคม 2560

1. ประเภทและจำนวนกรรมการที่จะดำเนินการเลือกตั้งตลอดจนผู้มีสิทธิลงคะแนน

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน (คน) ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
๑. ประเภทตัวแทนของคณะและส่วนราชการที่จัดการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 11 ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
2. ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 11 ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)
3. ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการของมหาวิทยาลัย 4 ข้าราชการ (สายสนับสนุน)
รวม 26  

 

หมายเหตุ    เนื่องด้วยบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ หากคณะพยาบาลศาสตร์ มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมให้เป็นไปตามข้อ 5 (1) และ (2)

2.  หน่วยเลือกตั้ง

หน่วยที่ หน่วยเลือกตั้ง สถานที่ สังกัดของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง หมายเหตุ
1 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 1       คณะบริหารธุรกิจ – คณะบริหารธุรกิจ

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

– ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน)
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา ชั้น 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ – ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน)
3 คณะศิลปศาสตร์ ลานเอนกประสงค์

ชั้น 1

คณะศิลปศาสตร์

– คณะศิลปศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

– คณะพยาบาลศาสตร์

 

– ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน)
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ หอศิลปกรรมศาสตร์

อาคาร 2 ชั้น 1

คณะศิลปกรรมศาสตร์

– คณะศิลปกรรมศาสตร์

– คณะเทคโนโลยี  คหกรรมศาสตร์

 

– ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน)
5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมอินทนิล    ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร – คณะเทคโนโลยีการเกษตร

– วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

– ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย(สายผู้สอน)

– ข้าราชการ

(สายสนับสนุน)

 

6 สำนักงานอธิการบดี ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ

– ข้าราชการ

(สายสนับสนุน)

ทุกส่วนราชการ   สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

*ยกเว้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

– ข้าราชการ

(สายสนับสนุน)

3.


3.ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ได้แก่ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) และข้าราชการ (สายสนับสนุน) ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (ปฏิบัติราชการต่อเนื่องมาก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559)

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 9 มกราคม 2560 หากประสงค์จะขอแก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องยื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ณ กองกฎหมาย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ   ไม่เกินวันที่ 17 มกราคม 2560

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) และข้าราชการ (สายสนับสนุน)      ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เป็นผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547   นับถึงวันรับสมัคร (ปฏิบัติราชการต่อเนื่องมาก่อนวันที่ 9 มกราคม 2555)

5. หลักฐานการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง                          ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

5.๑ ใบสมัคร ให้รับที่คณะกรรมการรับสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

5.๒ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา   จำนวน ๑ ชุด

5.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาดมาตรฐาน ๓ x ๕ นิ้ว  ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ จำนวน ๗ รูป

หมายเหตุ   ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สมัครระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 16 กันยายน 2559 มาแสดงความประสงค์การสมัครรับการเลือกตั้ง โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการสมัครใหม่ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ภายในวันที่ 17 มกราคม 2560

6.กำหนดวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ระหว่างวันที่ 9 – 17 มกราคม 2560 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)    ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พร้อมหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ในวันที่ 18 มกราคม 2560 หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นคัดค้านรายชื่อผู้สมัครต่อประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ณ กองกฎหมาย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษาฯ ไม่เกินวันที่ 24 มกราคม 2560

7. กำหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด     (นับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งหลังจากปิดหีบลงคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน)

 8. วิธีการเลือกตั้ง

ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับในบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้

8.1 ประเภทตัวแทนของคณะและส่วนราชการที่จัดการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ 1 คน

8.2 ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจำนวน 5 คน

8.3 ประเภททั่วไป ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการของมหาวิทยาลัย  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจำนวน 2 คน

9. กำหนดประกาศผลการเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้ง ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศ กกต ฉบับ 2 (107.3 KiB, 70 downloads)