ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การทำธุรกิจ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารคลีน

อาหารเพื่อสุขภาพ รับสมัครเข้าร่วมโครงการ การทำธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ “อาหารคลีน”

รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น สำหรับ นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า ประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจในการพัฒนาอาชีพเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้สนใจทั่วไปที่มีความต้องการและชื่นชอบธุรกิจอาหารคลีน

เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบในสังคมปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ต้องทำงานที่ต้องแข่งขันกับเวลา เพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพ แต่ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตนเอง ทําให้ตนเองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่น การบริโภคอาหารสําเร็จรูป การบริโภคอาหารไม่ครบ ๕ หมู่ บริโภคอาหารมากเกินไป และรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา ทําให้เกิดการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน โรคภาวะโภชนาการเกิน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

จากสาเหตุที่กล่าวมาทําให้ปจจุบันแนวโน้มการรับประทานอาหารสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบทําให้ผู้บริโภคไม่เวลาทําอาหารรับประทานได้เอง ประกอบกับการรับประทานอาหารนอกบ้านในสังคมเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ร้านอาหารในปัจจุบันจึงเน้นเรื่องการบริการ บรรยากาศของสถานที่ รูปลักษณ์ของอาหารสวยงามน่ารับประทาน รสชาติที่ถูกปากคนไทย แต่ร้านอาหารเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ร้านอาหารสุขภาพส่วนใหญ่ยังไม่ให้ข้อมูลทางโภชนาการ ข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบและกรรมวิธีการประกอบอาหารแก่ผู้บริโภค ชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพในท้องตลาดมีให้ผู้บริโภคเลือกอย่างมากมาย เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัต อาหารชีวจิต อาหารแมคโครไบโอติกส์ ประเภทของอาหารทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นที่นิยมของคนในปัจจุบัน
อาหารเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเรียกว่า “อาหารคลีน” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอาหารชีวจิต กล่าวคือมีกรรมวิธีการปรุงและการเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารไม่แตกต่างกันมากนัก การรับประทานอาหารคลีนเป็นการทานอาหารทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม คือต้องมีทั้งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เนื้อสัตว์ที่ใช้ควรเลือกแบบที่ไม่ใช่สําเร็จรูปหรือผ่านการปรุงรสมาแล้ว อาหารคลีนเป็นอาหารผ่านขั้นตอนการปรุงแต่งมาน้อย หรือไม่ผ่านการปรุงแต่งเลย เน้นธรรมชาติของอาหารนั้นเป็นหลัก และอาหารคลีนยังมีสรรพคุณที่ดีสําหรับคนที่อ้วน คนที่มีน้ำหนักและไขมันมาก เพราะอาหารคลีนส่วนใหญ่จะผลิตมาจากธรรมชาติ ไม่ผ่านการปรุงแต่งสังเคราะห์ หรือหากจะมีการปรุงแต่งก็มีการปรุงแต่งที่น้อยมากถึงน้อยที่สุด ซึ่งจะมีผลดีต่อคนที่ต้องการลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ลดไขมัน และคนที่ใส่ใจกับสุขภาพของตนเอง
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงสนใจจัดทำโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ หลักสูตร “การทำธุรกิจอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ” มาพัฒนาทักษะการประกอบการธุรกิจแก่ผู้ที่สนใจและผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเสริมความพร้อมและศักยภาพของผู้ประกอบการให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.ubi.rmutt.ac.th