ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การทำธุรกิจ อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารคลีน

อาหารเพื่อสุขภาพ รับสมัครเข้าร่วมโครงการ การทำธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ “อาหารคลีน”

รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น สำหรับ นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า ประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจในการพัฒนาอาชีพเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้สนใจทั่วไปที่มีความต้องการและชื่นชอบธุรกิจอาหารคลีน

เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบในสังคมปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ต้องทำงานที่ต้องแข่งขันกับเวลา เพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพ แต่ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตนเอง ทําใหตนเองมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง เชน การบริโภคอาหารสําเร็จรูป การบริโภคอาหารไมครบ ๕ หมู บริโภคอาหารมากเกินไป และรับประทานอาหารไมเปนเวลา ทําใหเกิดการเจ็บปวยจากโรคตาง ๆ เชน โรคกระเพาะอาหาร โรคขาดสารอาหาร โรคอวน โรคภาวะโภชนาการเกิน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เปนตน

จากสาเหตุที่กลาวมาทําใหปจจุบันแนวโนมการรับประทานอาหารสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้น แตดวยวิถีชีวิตที่เรงรีบทําใหผูบริโภคไมเวลาทําอาหารรับประทานไดเอง ประกอบกับการรับประทานอาหารนอกบานในสังคมเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รานอาหารในปจจุบันจึงเนนเรื่องการบริการ บรรยากาศของสถานที่ รูปลักษณของอาหารสวยงามนารับประทาน รสชาติที่ถูกปากคนไทย แตรานอาหารเพื่อสุขภาพสวนใหญยังไมตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ รานอาหารสุขภาพส่วนใหญยังไมใหขอมูลทางโภชนาการ ขอมูลแหลงที่มาของวัตถุดิบและกรรมวิธีการประกอบอาหารแกผูบริโภค ชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพในทองตลาดมีใหผูบริโภคเลือกอยางมากมาย เชน อาหารเจ อาหารมังสวิรัต อาหารชีวจิต อาหารแมคโครไบโอติกส ประเภทของอาหารทั้งหมดที่กลาวมานี้ เปนที่นิยมของคนในปจจุบัน
อาหารเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งที่เปนที่นิยมมากในปจจุบันเรียกวา “อาหารคลีน” ซึ่งมีลักษณะคลายกับอาหารชีวจิต กลาวคือมีกรรมวิธีการปรุงและการเลือกวัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารไมแตกตางกันมากนัก การรับประทานอาหารคลีนเปนการทานอาหารทุกหมูในสัดสวนที่เหมาะสม คือตองมีทั้งคารโบไฮเดรตและโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย เนื้อสัตวที่ใชควรเลือกแบบที่ไมใชสําเร็จรูปหรือผานการปรุงรสมาแลว อาหารคลีนเปนอาหารผ่านขั้นตอนการปรุงแตงมานอย หรือไมผานการปรุงแตงเลย เน้นธรรมชาติของอาหารนั้นเปนหลัก และอาหารคลีนยังมีสรรพคุณที่ดีสําหรับคนที่อวน คนที่มีน้ำหนักและไขมันมาก เพราะอาหารคลีนสวนใหญจะผลิตมาจากธรรมชาติ ไมผานการปรุงแตงสังเคราะห หรือหากจะมีการปรุงแตงก็มีการปรุงแตงที่นอยมากถึงนอยที่สุด ซึ่งจะมีผลดีตอคนที่ตองการลดน้ำหนัก ลดความอวน ลดไขมัน และคนที่ใสใจกับสุขภาพของตนเอง
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงสนใจจัดทำโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ หลักสูตร “การทำธุรกิจอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ” มาพัฒนาทักษะการประกอบการธุรกิจแก่ผู้ที่สนใจและผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเสริมความพร้อมและศักยภาพของผู้ประกอบการให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.ubi.rmutt.ac.th

แสดงความคิดเห็น