การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559

1.นักศึกษาที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2539

2.นักศึกษาที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผัน

1.สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ ส.ด. 35) จำนวน 2 ฉบับ

2.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ ส.ด. 9 ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง) จำนวน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่) จำนวน 2 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

5.หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษามาดำเนินการยื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ที่

ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

* ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 (รอบสุดท้าย)

หลักฐานการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร