ภาพบรรยากาศ สัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน

ภาพบรรยากาศการสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัดผ่านกลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

แนวโน้มการพัฒนากำลังคนสู่อนาคต

ระหว่างวันที่ ๗-๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   การอภิปราย เรื่อง แนวโน้มการพัฒนากำลังคนสู่อนาคต

โดย วิทยากร

๑. ดร.สุชาต  อุดทโสถกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ

๒. นายอภิชัย  เจียรอดิศักดิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ

๓. ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี