ละครสื่อผสม ภายใต้โครงการ”พระบารมีปกเกล้าชาวราชมงคล”

ละครสื่อผสม ภายใต้โครงการ”พระบารมีปกเกล้าชาวราชมงคล”

เนื่องด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำละครสื่อผสม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับโครงการ พระบารมีปกเกล้า ชาวราชมงคล ที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดขึ้น ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559

ณ สนามกีฬามหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่เวล่ 17.00 น. เป็นต้นไป