ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการสภาจากคณาจารย์ (สายผู้สอน) และประเภทกรรมการสภาจากข้าราชการ (สายสนับสนุน) ระหว่างวันที่ 1 – 18 พฤศจิกายน 2559 นั้น

บัดนี้ ได้ทำการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการสภาจากคณาจารย์ (สายผู้สอน) และประเภทกรรมการสภาจากข้าราชการ (สายสนับสนุน) ซึ่งจะดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. โดยมีรายชื่อดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.legal.rmutt.ac.th/?p=2468

1.กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการสภาจากคณาจารย์ (สายผู้สอน)

หมายเลข ชื่อ – สกุล
1 นายณัฐ  แก้วสกุล
2 นายวันชัย  ประเสริฐศรี
3 นายสุรฤทธิ์  ปี่เพราะ
4 นายจิรวัฒน์  เพชรรัตน์
5 นางสาวปิยนาถ  ศรีสมเพ็ชร
6 นายอำนวย  เรืองวารี
7 นายอติเทพ  ไข่เพชร
8 นายวีระพงษ์  ครูส่ง
9 นายเมธา  ศิริกูล
10 นายวิชัย  ผดุงศิลป์

2.กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการสภาจากข้าราชการ (สายสนับสนุน)

หมายเลข ชื่อ – สกุล
1 นางฐาปณี  บุณยเกียรติ
2 นางสุทิศา  จันทรบุตร
3 นายจเรวัต  สาริชีวิน

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร (67.5 KiB, 72 downloads)