RMUTT MOS Olympic Competition 2017

RMUTT MOS Olympic Competition 2017

ท้าทายความเป็นที่หนึ่งของคุณ กับกิจกรรม “RMUTT MOS Olympic Competition 2017”
โอกาสดีดีที่มหาวิทยาลัยมอบให้คุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดกิจกรรมพิเศษภายใต้ชื่อ “RSU MOS Olympic Competition 2017” ขึ้น เพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษา และตัวแทนประเทศไทยในการประชันความสามารถการใช้โปรแกรม MS Office ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

คุณสมบัติ

  1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  2. อายุไม่เกิน 21 ปี
  3. มีพื้นฐานความรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

หมายเหตุ
ผู้สมัครต้องเข้าร่วมการสอบแข่งขันให้ครบตามวัน เวลา ที่กำหนด

การรับสมัคร

  • สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ –  20 มกราคม 2560
  • สามารถเข้าร่วมสมัครผ่านเว็บไซต์ **ลงทะเบียน**

ขั้นตอนการคัดเลือก

  1. ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบวัดความรู้ และเก็บคะแนนทั้ง 3 โปรแกรม ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint Version 2016 ตามวัน และเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
  2. ทางคณะกรรมการจะนำผลการสอบทั้ง 3 โปรแกรม มารวมกัน และคัดเลือกผู้เข้ารอบต่อไป
  3. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับคำสั่งการใช้โปรแกรม Office 2016 จำนวน 2 วัน
  4. เข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้าย พร้อมสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 -20 มีนาคม 2560
  5. คณะกรรมการจะตัดสิน และประกาศผล โดยพิจารณาจากคะแนนการทดสอบ และการสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถาม

แผนกอบรมและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 02 549 3085 , 4079

MOS Olympic Competition 2017