รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสนับสนุน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสนับสนุน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สายสนับสนุน
ตําแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด จํานวน 23 อัตรา

  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 14,950 บาท
  • วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
  • วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

สายวิชาการ
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 73 อัตรา (รายละเอียดของตําแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

  • วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
  • วุฒิปริญญาโท ( 5ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
  • วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กําหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุ

– วุฒิปริญญาเอก จากอัตราเงินเดือนดังกล่าวยังมีเงินเพิ่มพิเศษให้ เดือนละ 5,000 บาท
ในระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุ
– หากมีตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอขอเทียบตําแหน่งทางวิชาการได้
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกําหนด

กําหนดการรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559” หรือ http://rmutt.job.thai.com. ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชําระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลาปิดทําการของธนาคาร เวลา 21.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ระบบรับสมัครงาน

 พนักงานมหาวิทยาลัย