รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี 2560

1. ปฎิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจําปการศึกษา 2560

กําหนดการ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ / วิธิการปฏิบัติ/ สถานที่
1 พฤศจิกายน 2559

ถึง

28กุมภาพันธ์2560

(วันอังคาร)

การสมัครเข้าศึกษา ให้ผู้สมัครสอบ ศึกษาข้อมูลการสมัครโดยดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจําปีการศึกษา 2560และบันทึกข้อมูลการสมัคร สอบได้ที่ www.info.rmutt.ac.th
การชําระเงินค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบ บันทึกข้อมูลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอด ค่าสมัคร

สอบ ไปชําระเงินค่าสมัครสอบจํานวน 500.- บาท ที่ธนาคารและบริการเคาน์เตอร์เซอรฃ์วิส

ตามที่กําหนดไว้ในใบแจ้งยอด ได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ และเก็บหลักฐานการชําระเงิน

ไว้เพื่อตรวจสอบ

7 มีนาคม 2560 (วันพุธ) ตรวจสอบรหัสประจําตัวสอบ สถานที่สอบ ฯลฯ และพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ชําระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ตรวจรหัสประจําตัวสอบ เลขที่นั่ง

สอบ วัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบทางเว็บไซต์www.info.rmutt.ac.th

และพิมพ์บัตรประจําตัวสอบเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเข้าสอบ

25 มีนาคม 2560 (วันเสาร์) สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกกลุ่มที่ 1 (ม.6 / ปวช. / ปวส.)
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เฉพาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา) 2. คณะศิลปะศาสตร์ 5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 3. คณะบริหารธุรกิจ 6. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
26 มีนาคม 2560 (วันอาทิตย์) สอบปฏิบัติของคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกกลุ่มที่ 2 (ม.6 / ปวช. / ปวส.)
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา) 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
5 เมษายน 2560 ประกาศผลสอบข้อเขียน 1. เว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th และ www.oreg.rmutt.ac.th 2. ติดประกาศที่บอร์ด ณ อาคารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1
9 เมษายน 2560 (วันอาทิตย์) สอบสัมภาษณ์ คณะ/วิทยาลัย ที่ผ่านการสอบข้อเขียน โดยให้นักศึกษาเตรียมบัตรประจําตัว ประชาชนและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาเพื่อใช้ประกอบในการสอบ สัมภาษณ์ด้วย

 

กําหนดการ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ / วิธิการปฏิบัติ/ สถานที่
18 เมษายน 2560 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 1. เว็บไซต์www.info.rmutt.ac.th และ www.oreg.rmutt.ac.th 2. ติดประกาศที่บอร์ด ณ อาคารสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1
20-25 เมษายน 2560 บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ นักศึกษาทางเว็ปไซต์ ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th
พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชําระเงิน/ ใบเสร็จรับเงิน เพื่อชําระเงิน ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน นักศึกษาที่บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาผ่านเว็บไซต์www.oreg.rmutt.ac.th เรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเพื่อชําระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน เพื่อนําไป ชําระเงิน ที่ธนาคารและบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่กําหนดไว้ในใบแจ้งยอดฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เพื่อตรวจสอบ หากนักศึกษาไม่ดําเนินการในขั้นตอนนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา
28 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ชําระเงินค่าขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อรับทราบ
29-30เมษายน 2560 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ฉบับสําเร็จการศึกษา/ จบการศึกษา) ทั้งต้นฉบับ และสําเนา นักศึกษา (โควตา) และนักศึกษา (สอบตรง) ที่ได้ชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษาและลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดใบขึ้นทะเบียนเป็น นักศึกษา พร้อมแนบหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นําไปส่งให้ เจ้าหน้าที่ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมทําบัตร ประจําตัวนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนฯ ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560
ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
ตรวจสุขภาพนักศึกษา ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th วันที่ 9 เมษายน 2560 (ประกาศผลสอบสัมภาษณ์)
1 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 – จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ – จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน – กิจกรรมทางวิชาการและอื่น ๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th)
5 มิถุนายน 2560 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ทุกคณะ/วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี 2560 (70.3 KiB, 1604 downloads)