โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร

 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพสาขาผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและ ระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนบุคลากรในอาชีพผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร ผู้ประกอบการ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต โทร. 095 629 3469  Email: herb.tmc@gmail.com