รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี จำนวน 4 คน

รับสมัครนักศึกษาทำงานพาททาม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี จำนวน 4 คน

หลักการและเหตุผล 

ด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะเวลา 5 ปีที่ 6 โครงการ
อนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั่วประเทศและ
นานาประเทศ จึงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี โดยมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์และสนับสนุนการหารายได้พิเศษให้กับนักศึกษา ระหว่างเรียน ในปี 2559 – 2560 โดยให้นักศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าเป็นการคืนทุนให้แก่นักศึกษา และเป็นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการพึ่งพาตนเอง และเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเป็นค่าครองชีพและรับผิดชอบตนเอง นักศึกษายังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ช่วยดูแลและสอนการทำงานให้แก่นักศึกษา ประกอบกับในช่วงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อครอบครัว และค่าครองชีพสูง นักศึกษาส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือครอบครัวและต้องการพึ่งพาตนเองมากที่สุด จึงสนใจโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และมาสมัครงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียนกับฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพ มทร.ธัญบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี ในปีการศึกษา 2560
คาดว่าเว็บไซต์จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของข้อมูลโครงการที่จัดทำขึ้นและเพื่อให้นักศึกษามีรายได้พิเศษระหว่างเรียนและได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริงก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน จะเห็นได้ว่าทั้งนักศึกษาและหน่วยงานมีความต้องการตรงกัน มหาวิทยาลัยฯ จึงสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างจากการเรียนสามารถทำงานหารายได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งโครงการนี้เป็นการสร้างงานให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงาน และเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้มีศักยภาพและความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพ

กำหนดการจัดโครงการ

เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน 2560

โดยมีค่าตอบแทน  ดังนี้

– ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของนักศึกษา พ.ศ. 2561

– ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 40 บาท (นักศึกษาจำนวน 4 คน x 2,400 บาท x 10 เดือน) วันละ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 เดือน

เริ่มทำงานตั้งแต่ 1  ธ.ค. 2559  – 30 เม.ย. 2560  ทำงานวันละ 3 ชั่วโมง รวม 1 เดือนเป็นเวลา 60 ชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2400

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธ. ที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้าน อพ.สธ.-มทร.ธ. บนเว็บไซต์

2.นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธ. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ยื่นเอกสารการรับสมัครได้ที่ 

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สวส. มทร.ธัญบุรี
โทร. 02 549 3083

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วัน

จันทร์ ที่ 7 พ.ย. – 30 พ.ย. 2559

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  หรือ เอกสารการลงทะเบียน

2.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

3.ตารางเวลาที่สามารถปฏิบัติงานได้ (ให้นักศึกษาจัดทำมาเพื่อยื่นคู่กับใบสมัคร)

ใบสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time
349.5 KiB
496 Downloads
Details