ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ปีการศึกษา 2559 จัดดำเนินการโดยโรงพยาบาลธัญบุรี ระหว่าง วันที่ 21–25 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์/ห้องวิกตอเรีย และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต และได้จัดให้มีการให้ความรู้ และรับลงทะเบียนย้ายสิทธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ของนักศึกษา ในวันตรวจสุขภาพนักศึกษาดังกล่าว โดยจะมีการจัดการตรวจสุขภาพตามวันและเวลาดังนี้


วันที่/เวลาคณะ/วิทยาลัยสถานที่


21 พ.ย. 59
เวลา 09.00-16.00 น.


ศิลปศาสตร์
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์


ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์


22 พ.ย. 59
เวลา 09.00-16.00 น.


เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์


23 พ.ย. 59
เวลา 09.00-16.00 น.


วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์


ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์


24 พ.ย. 59
เวลา 09.00-16.00 น.


บริหารธุรกิจ


อาคาร 4 ชั้น 1 บริเวณห้องกระจก
หน้าห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา และชั้น 9 ห้อง 54901


25 พ.ย. 59
เวลา 09.00-12.00 น.


เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย


คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์รังสิต


28 พ.ย. 59
เวลา 09.00-16.00 น.


ครุศาสตร์อุตสาหกรรม


ลานโถง ชั้น 1 อาคาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


 

หมายเหตุ :
1. หากนักศึกษาสังกัดคณะใด ไม่สามารถมาตรวจสุขภาพในวันที่กาหนดได้ ให้นักศึกษามาแจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเพื่อตรวจสุขภาพในวันใดก็ได้ตามกาหนดการข้างต้น
2. ในวันจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาดังกล่าว โรงพยาบาลธัญบุรีได้จัดให้มีการให้ความรู้ และรับลงทะเบียน ย้ายสิทธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย