รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้สรุปผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลฯ และมีมติคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน ๓ ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ผู้ได้รับการคัดเลือก

ตำแหน่ง/สังกัด

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

๑. คณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวปิยวรรณ  สนธิโสมพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักประกันคุณภาพ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

๒. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาวสาลี  คงนคร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการกองคลัง
๓.สถาบันวิจัยและพัฒนา นางนฤมล  จารุสัมฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (2.5 MiB, 253 downloads)