รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

rmutt-20160418-01

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดการเปิด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ดังนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
ระดับปริญญาเอก298.2 KiB400
ระดับปริญญาโท161.7 KiB755

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม


ระยะเวลา


เปิดระบบรับสมัครออนไลน์

ระบบการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 


1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559

 


ชำระเงินค่าสมัครสอบ


1 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2559


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


21 พฤศจิกายน 2559


สอบคัดเลือก


3 ธันวาคม 2559


ประกาศผลสอบคัดเลือก


9 ธันวาคม 2559


รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


17 ธันวาคม 2559


เปิดภาคเรียน                                            ภาคปกติ

                                                   สำหรับภาคพิเศษ


9 มกราคม 2560

7 มกราคม 2560


วิธีการรับสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์
1 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th
2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
3 ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ พร้อมจัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2559

หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก

ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1 สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
2 สำเนาเอกสารแสดงผลตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
3 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ตามเงื่อนไขแต่ละคณะ)
5 ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามประกาศการ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและ ผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

วิธีการชาระเงิน

1. นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หากผู้ชำระเงินไม่ใช่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครแทนผู้สมัคร การชำระเงินค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครเท่านั้น โดยชำระเงินจำนวนเงิน 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
2. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ภายหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน
4. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ประกาศผลสอบ

1. เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th
2. ณ สำนักบัณฑิตศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4