โครงการ จัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

โครงการ จัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในโครงการ จัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง รวมทั้ง ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ  สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด และเมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยท่านรองอธิการบดีฯ อาจารย์พงศ์พิชญ์     ต่วนภูษา กับตัวแทนสมาคม 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์   คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร หลังจากพิธีลงนาม ท่านรองอธิการบดีฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ และคณะทำงานได้ประชุมจนกระทั่งเวลา 16:00 น