หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เข้ารับ รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เข้ารับ รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2559

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา (ปกติ)

นักศึกษา  หมายถึง ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญาหรือปริญญาตรีในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีในสถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานมาก่อน

นักศึกษา ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   ไม่ต่ำกว่า 2.75  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และต้องเป็นนักศึกษาที่มีกิจกรรม/ผลงานดีเด่น

NameSizeHits
NameSizeHits
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาปกติ)26.7 KiB638
แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (สำหรับนักศึกษาปกติ)18.8 KiB371
แบบรายงานตนเองของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (สำหรับนักศึกษาปกติ)13.8 KiB903
แบบเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 (สำหรับนักศึกษาปกติ)19.9 KiB326

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา (นักศึกษาพิการ)

นักศึกษาพิการ หมายถึง ผู้เรียนซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดและ จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องกำลังศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีของสถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานมาก่อน

นักศึกษาพิการ ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   ไม่ต่ำกว่า 2.50   ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

NameSizeHits
NameSizeHits
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาพิการ)26.9 KiB216
แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (สำหรับนักศึกษาพิการ)18.4 KiB115
แบบรายงานตนเองของนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (สำหรับนักศึกษาพิการ)14.2 KiB99
แบบเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 (สำหรับนักศึกษาพิการ)18.6 KiB123