ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ตามที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการรับบริจาคโลหิตจากนักศึกษา

และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมทั้งบุคคลทั่วไปบริเวณชุมชนละแวกใกล้เคียง

ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์   ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีง