ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื่องด้วยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2559  ณ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งพิธีไหว้นาฏศิลป์ดนตรีนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงการคารวะผู้ที่มีพระคุณด้วยการบวงสรวงบูชา ซึ่งผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ คีตศิลป์ ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

สนใจเข้าร่วมโครงการ โทรศัพท์ 02 549 4581-2   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่www.fa.rmutt.ac.th