โครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รปภ. เรื่องการประเมิน

โครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาธุรกิจรักษาความปลอดภัย

การประเมินสมรรถนะบุคคล และทดลองเครื่องมือประเมิน 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย

        รศ.ดร.เนตร์พัณณา  ยาวิราช อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่าการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย ได้สำเร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนำออกใช้ประเมินสมรรถนะบุคคลได้ในปลายปีนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ สาขาอาชีพรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน สาขาอาชีพรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ และสาขาอาชีพรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ซึ่งสามารถจัดแบ่งได้สาขาละ 3 อาชีพ อาทิเช่น สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน มี 3 อาชีพ คืออาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1 อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ ทรัพย์สิน ชั้น 2 อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3 อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4 และอาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรพย์สินชั้น 5  สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 3 อาชีพ คือ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 1  อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 2 อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 3 อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 4 และอาชีพผู้บริหารรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 5 ส่วนสาขาอาชีพรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 3 อาชีพคือ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1 อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 อาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4 และอาชีพผู้บริหารรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 5

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ข่าวประชาสัมพันธ์-คุณวุฒิวิชาชีพ-รปภ-เรื่องประเมิน (4.9 MiB, 1031 downloads)