รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

บัดนี้ มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับการประเมินในตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑.หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวปิยวรรณ  สนธิโสมพันธุ์

๒.หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวสาลี คงนคร

๓.สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางนฤมล จารุสัมฤทธิ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับการประเมิน (869.4 KiB, 309 downloads)