ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฉบับที่ 2/2559
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็น กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 5/2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้มีประกาศรับสมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ระหว่างวันที่ 1–15 กรกฎาคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 2/2559 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป ดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
2. ศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
3. ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
4. ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิม มัติโก
6. รองศาสตราจารย์ นพ. นิยม ละออปักษิณ

รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเกษตร, แพทย์แผนไทย
1. ดร. ไฉน น้อยแสง

กลุ่มสาขาวิชา บริหาร, สื่อสารมวลชน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทุมทอง ไตรรัตน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ประเสริฐศรี

กลุ่มสาขาวิชา ศิลปกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยพร ระวีศิริ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ จะเริ่มพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ และสรุปผลการสรรหาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559

รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ (403.0 KiB, 195 downloads)