ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ที่ว่าง ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี จำนวน ๗ แห่ง ได้แก่

(๑) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(๒) คณะบริหารธุรกิจ

(๓) คณะศิลปกรรมศาสตร์

(๔) คณะศิลปศาสตร์

(๕) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

(๖) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

(๗) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑.๒  ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก สำนัก จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

(๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา

(๒) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(๓) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (4.2 MiB, 565 downloads)