ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาระดับปริญญาตรี โควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาระดับปริญญาตรี โควตา
ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

วัน / เดือน / ปี การปฏิบัติงาน สถานที่ / หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 สิงหาคม 2559

ถึง 9 กันยายน  2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การสมัครเข้าศึกษา

 

 

 

 


 

ให้ผู้สมัครสอบ ศึกษาข้อมูลการสมัครโดยดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) และกรอกใบสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th


การชำระเงินค่าสมัครสอบ

 

 

 

 


นักเรียน/นักศึกษาที่กรอกใบสมัครสอบเรียบร้อยแล้วให้สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัครสอบ ไปชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300.- บาท  ที่ธนาคารและบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

และให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน


ภายในวันที่ 12 กันยายน 2559

(ยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา

หากพ้นกำหนดถือว่าโมฆะ)

 

 

 

 

 

 


สถานศึกษาระดับ ม. 6 / ปวช.
และ ปวส. ส่งสรุปรายชื่อนักเรียน/
นักศึกษาที่คัดเลือกเข้าศึกษา
ให้มหาวิทยาลัย โดยให้ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาลงนาม


สถานศึกษาส่งใบสมัครของนักศึกษาที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน  300.- บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  พร้อมแนบหลักฐานตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย กำหนด  และสำเนาการชำระเงินค่าสมัครสอบ


นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.
สามารถส่งใบสมัครสอบคัดเลือก
เข้าศึกษา โดยไม่ต้องผ่านผู้อำนวย
การสถานศึกษา


นักศึกษาที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน  300.- บาท เรียบร้อยแล้ว ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

พร้อมแนบหลักฐานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย กำหนด และสำเนาการชำระเงินค่าสมัครสอบ


23 กันยายน 2559

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/

สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th


8 ตุลาคม 2559 (วันเสาร์)

 


สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.


คณะ/วิทยาลัย ที่สมัครเข้าศึกษาฯ (โควตา)

 


19 ตุลาคม 2559


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th


21 – 31 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

 

 


บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผ่านทางเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th


ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th


พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/
ใบเสร็จรับเงิน เพื่อชำระเงิน
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และลงทะเบียนเรียน


นักศึกษาที่บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาเรียบร้อยแล้วให้ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินนำไปชำระเงินที่ธนาคารและบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

และให้นักศึกษาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

 


10 พฤศจิกายน 2559

 


มหาวิทยาลัยฯ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนแล้วให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อรับทราบ


การส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และทำบัตรประจำตัวนักศึกษา


ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th

หรือเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน /หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


การตรวจสุขภาพนักศึกษา


กองพัฒนานักศึกษา


การปฐมนิเทศนักศึกษา


กองพัฒนานักศึกษา ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


การเปิดภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2560


คณะ /วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

 


 

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่

NameSizeHits
NameSizeHits
1 หนังสือแจ้งสถานศึกษา ปี 60111.6 KiB646
2 ประกาศรับสมัครโควตา ปี 60115.0 KiB1106
3 แนบท้ายประกาศฯ ปี 60183.2 KiB425
4 ประกาศหน้าเว็บไซต์ ปี 6096.7 KiB350
5 ปฏิทินรับสมัครโควตา ปี 60132.5 KiB762
6 แบบสรุปรายชื่อนักเรียน ปี 6098.2 KiB527
7 หลักเกณฑ์โควตา ปี 60 804.3 KiB6670
9.หลักเกณฑ์โควตากิจกรรมพิเศษ ปี 60 546.0 KiB531
เอกสารโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์รุ่นที่ 8 449.1 KiB1110
ใบสมัครโครงการไกด์รุ่นที่8105.7 KiB216