รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
(ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
  2. ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างเกี่ยวกับการสอน
  3. มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกก่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559

กำหนดการรับสมัคร

วันที่ 13 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2559

วิธีการสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร

สมัครด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จากเว็บไซต์ www.teched.rmutt.ac.th , www.grad.rmutt.ac.th
  2. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ (ด้านล่างเว็บไซต์) และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดให้ครบถ้วน
  3. ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการเวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานภาควิชาการศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ โทร. 0-2549-3207 , 0-2549-3213
  4. ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท ทั้งนี้ เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

อ่ารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.grad.rmutt.ac.th หรือ www.teched.rmutt.ac.th