โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”

กิจกรรมที่ 2 ภาคฝึกปฏิบัติ Research Paper Writing + Editing Workshop

วันที่จัดกิจกรรม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สายวิทยาศาสตร์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สายสังคมศาสตร์

สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

  • เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

รูปแบบการจัดโครงการ

  • เน้นภาคปฏิบัติ (Research Paper Writing)
  • ให้คำปรึกษา ชี้แนะ นักวิจัยในการเขียนบทความ (manuscript) และตรวจภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของเนื้อหาทางวิชาการ
  • ตัวอย่างจริง และการถาม-ตอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
  • เปิดรับ Manuscript เข้าระบบ RMUTT Publication Clinic http://publication.ird.rmutt.ac.th/pubc/Login.aspx
  • รับจำนวนจำกัด 20 เพียงบทความ

หมดเขตการเปิดรับภายใน วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559  

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.02 549 4681

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม
97.1 KiB
171 Downloads
Details